مدیران

ردیف نام نام خانوادگی سمت
۱ جلیل علی زاده  مدیر عامل و عضو هیات مدیره
۲ محمد سمیع ثقفی  معاون بازرگانی
۳ سعید یگانی  مدیر مالی
پشتیبانی
پشتیبانی