مدیران

ردیف نام نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای جلیل علی زاده  مدیر عامل و عضو هیات مدیره
۲ جناب آقای سعید یگانی مدیر مالی
۳ سرکار خانم سوسن کنگرلو مدیر اداری و امور پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی